Les Kata du Karaté Kyokushin

  • Imprimer

Taikyoku sono Ichi, Ni, San (video)

Sokugi Taikyoku sono ichi (vidéo)
Sokugi Taikyoku sono ni
(vidéo)
Sokugi Taikyoku sono san (vidéo)

Pinan sono ichi (vidéo)
Pinan sono ni (vidéo)
Pinan sono san (vidéo)
Pinan sono yon (vidéo)
Pinan sono go (vidéo)

Pinan sono ichi ura (vidéo)
Pinan sono ni ura (vidéo)
Pinan sono san ura (vidéo)
Pinan sono yon ura (vidéo)
Pinan sono go ura (vidéo)

Sanchin (respiratoire, kokyu) (vidéo)
Yantsu (vidéo)
Gekisai dai (vidéo) (Kyokushinkan)
Gekisai sho (vidéo)
Tsuki no kata (vidéo)

Jyu no Kata sono Ichi

Jyu no Kata sono Ni

Tensho (respiratoire, kokyu) (vidéo)
Saifa (vidéo)
Garyu (vidéo)
Seienchin (vidéo)
Seipai (vidéo)
Kanku (vidéo)
Sushiho (vidéo)

Naifanchin shodan  (Tekki sono ichi)
Naifanchin nidan  (Tekki sono ni)
Naifanchin sandan  (Tekki sono san)

KORYU KATA (ancien kata)
bassai dai
Kusanku

BO-JUTSU KATA (baton long)
Ushiro-no kon
Shushi-no kon
Ryubi-no kon
Sakugawa-no kon
Sezoko-no kon

SAI-JUTSU_KATA (saï)
Tawada-no-Sai Dai
Tawada-no-Sai Sho
Sancho-no-Sai
Hamahiga-no-Sai

TONFA-JUTSU KATA (tonfa)
Terukawa-no-Tonfa
Hamahiga-no-Tonfa
Yaraguwa-no-Tonfa